Spray Dry
   เกี่ยวกับองค์กร
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
     โครงสร้าง/ผู้บริหาร
   ธุรกิจของเรา
     ศูนย์รับน้ำนมดิบ
     โรงงานผลิตอาหารสัตว์
     ร้านค้าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน
     โรงสีข้าว
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
     สถานีบริการน้ำมัน
     ฟาร์มโคนม
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมผง
     ครัวโภชนาการและร้านกาแฟ
   แบบฟอร์มสมัครงาน
     นมและผลิตภัณฑ์นม
     อาหารโคนม
     อุปโภค/บริโภค
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 421
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 593,749
7 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  โดยการนำของนายอำนวย  ทงก๊ก  รวบรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไร่ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมากและยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกพืชไร่ และได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2530 โดยใช้ชื่อว่า  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จำกัด  มีสมาชิกแรกเริ่ม  200  ราย  โคนม  1,000  ตัว  ทุนเรือนหุ้น  60,000  บาท
หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แล้ว นายอำนวย  ทงก๊ก ในนามตัวแทนของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จำกัด ได้จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำนมดิบกับบริษัท โฟร์โมสต์  ฟรีสแลนด์ ( ประเทศไทย ) จำกัด  ซึ่งมี  ฯพณฯ เสนาะ  เทียนทอง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการดำเนินงานครั้งนี้ นายอำนวย  ทงก๊ก ได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน 15 ไร่ 61 ตารางวา ให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จำกัด เพื่อจัดตั้งสำนักงานและศูนย์รับน้ำนมดิบจากสมาชิก โดยการจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนี้ จะต้องพิจารณาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยวงเงินสูงถึง  40 ล้านบาท  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการประสานงานในเชิงบูรณาการทั้งระบบ นับตั้งแต่ทุน คน หลักทรัพย์ แหล่งความรู้ในด้านต่าง ๆ นายอำนวย ทงก๊ก  จึงได้ขอความร่วมไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน  ดังนี้

 - ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร  พิจารณาคุณสมบัติเกษตรกร  สนับสนุนเงินกู้ติดตาม  กำกับแนะนำ  ตรวจสอบ  การใช้เงินกู้และการมีระเบียบวินัยในการใช้เงินของเกษตรกร  รับโอนค่าน้ำนมดิบจากบริษัทให้สหกรณ์ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-กรมส่งเสริมสหกรณ์  สนับสนุนช่วยเหลือบุคคลากร  ที่ดิน  เงินทุน  ควบคุมดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์  ให้ความรู้  แนะนำ  รับข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางแก้ไข  ร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรมปศุสัตว์  วางแผนกำหนดพื้นที่  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงโคนม ให้ความรู้และบริการต่าง ๆ ทางด้านปศุสัตว์  จัดระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม  ดูแล  ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบและอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  ร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ตรวจสอบบัญชีและให้คำแนะนำในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
- สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ออกเอกสารสิทธิ์การถือครอง  จัดทำแหล่งน้ำในรายที่ขาดแคลนและต้องการ
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเลี้ยงโคนม
- บริษัทโฟร์โมสต์  ฟรีสแลนด์ ( ประเทศไทย ) จำกัด  รับซื้อน้ำนมดิบ  ให้ความรู้และช่วยเหลือทางด้านวิชาการในเรื่องการเก็บรักษาน้ำนมดิบให้มีคุณภาพตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์รับนมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ  ให้ความร่วมมือปละประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่ดำเนินการ
ปี  2530
 -โครงการในเขตนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น  ระยะที่  1  (เริ่มก่อตั้ง)  ดำเนินการในพื้นที่จัดนิคมตำบลวังน้ำเย็น
และตำบลวังใหม่  อำเภอวังน้ำเย็น  เกษตรกร  200   ราย  โคนม  1,000   ตัว
ปี  2535
-โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น  ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน  บ้านสี่แยกไพรจิตร หมู่ที่  7  ตำบลวังใหม่และหมู่ที่  7  ตำบลวังน้ำเย็น   เกษตรกร  30  ราย  โคนม  90  ตัว
ปี  2536
-โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น  ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านคลองหวาย หมู่ที่  6  ตำบลวังใหม่ เกษตรกร 10  ราย โคนม  50  ตัว
ปี  2537
-โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น  ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านวังจำปี  ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น และบ้านซับตะเคียน ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด  เกษตรกร  10  ราย  โคนม  50  ตัว
-โครงการในเขตนิคมระยะที่  2 )  ดำเนินการในพื้นที่จัดนิคมตำบลวังน้ำเย็น  ตำบลวังใหม่และตำบลคลองหินปูน  อำเภอวังน้ำเย็น  เกษตรกร  65   ราย  โคนม  325   ตัว
-โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพิ้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นและกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์  เกษตรกร  319  ราย  โคนม  1,595  ตัว
ปี  2538
-โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นและกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์  เกษตรกร  150  ราย  โคนม  750  ตัว
ปี  2539
-โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพิ้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น   กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอเขาฉกรรจ์  เกษตรกร  100  ราย  โคนม  500  ตัว
ปี  2540
-โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพิ้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น   กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอเขาฉกรรจ์  เกษตรกร  145  ราย  โคนม  725  ตัว
ปี  2541
-โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการบ้านท่ากระบาก  อำเภอเมืองสระแก้ว และบ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร  เกษตรกร  45  ราย  โคนม  225  ตัว
ปี  2542
-โครงหมู่บ้านทับทิมสยาม  05  อำเภอคลองหาด  เกษตรกร  ราย  โคนม  40  ตัว
ปี  2543
-โครงหมู่บ้านทับทิมสยาม  05  อำเภอคลองหาด  เกษตรกร  10  ราย  โคนม  50  ตัว
ปี  2544
-โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินการที่บ้านคลองคันโท  อำเภอวัฒนานคร  เกษตรกร  14  ราย  โคนม  70  ตัว
-โครงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดำเนินการที่บ้านลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  สมาชิก  10  ราย  โคนม  50  ตัว
ปี  2547
-โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม เกษตรกร 240 ราย โคนม 1,200 ตัว

 

  ติดต่อเรา
Copyright by dairyhub.asia
https://youtu.be/eQQcCl00VRY
Engine by MAKEWEBEASY