เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการนำของนายอำนวย ทงก๊ก รวบรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไร่ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมากและยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกพืชไร่ และได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์โคนวังน้ำเย็น จำกัด มีสมาชิกแรกเริ่ม 200 ราย โคนม 1,000 ตัว ทุนเรือนหุ้น 60,000 บาท

หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แล้ว นายอำนวย ทงก๊ก ในนามตัวแทนของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ได้จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำนมดิบกับบริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งมี ฯพณฯ เสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นร่วมเป็นสักขีพยาน ในการดำเนินงานครั้งนี้

นายอำนวย ทงก๊ก ได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน 15 ไร่ 61 ตารางวา ให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เพื่อจัดตั้งสำนักงานและศูนย์รับน้ำนมดิบจากสมาชิก โดยการจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนี้ จะต้องพิจารณาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยวงเงินสูงถึง 40 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการประสานงานในเชิงบูรณาการทั้งระบบ นับตั้งแต่ทุน คน หลักทรัพย์ แหล่งความรู้ในด้านต่างๆ นายอำนวย ทงก๊ก จึงได้ขอความร่วมไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน ดังนี้

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร พิจารณาคุณสมบัติเกษตรกร สนับสนุนเงินกู้ติดตามกำกับแนะนำตรวจสอบ การใช้เงินกู้และการมีระเบียบวินัยในการใช้เงินของเกษตรกร รับโอนค่าน้ำนมดิบจากบริษัทให้สหกรณ์ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนช่วยเหลือบุคคลากร ที่ดิน เงินทุน ควบคุมดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ให้ความรู้ แนะนำ รับข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางแก้ไข ร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กรมปศุสัตว์ วางแผนกำหนดพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงโคนม ให้ความรู้และบริการต่างๆ ทางด้านปศุสัตว์จัดระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบและอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบบัญชีและให้คำแนะนำในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
  • สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกเอกสารสิทธิ์การถือครอง จัดทำแหล่งน้ำในรายที่ขาดแคลนและต้องการ
  • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเลี้ยงโคนม
  • บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ( ประเทศไทย ) จำกัด รับซื้อน้ำนมดิบ ให้ความรู้และช่วยเหลือทางด้านวิชาการในเรื่องการเก็บรักษาน้ำนมดิบให้มีคุณภาพตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์รับนมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ ให้ความร่วมมือปละประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่ดำเนินการ

ปี 2530

โครงการในเขตนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ระยะที่ 1 (เริ่มก่อตั้ง) ดำเนินการในพื้นที่จัดนิคมตำบลวังน้ำเย็น และตำบลวังใหม่ อำเภอวังน้ำเย็น เกษตรกร 200 ราย โคนม 1,000 ตัว

ปี 2535

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านสี่แยกไพรจิตร หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่และหมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น เกษตรกร 30 ราย โคนม 90 ตัว

ปี 2536

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านคลองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ เกษตรกร 10 รายโคนม 50 ตัว

ปี 2537

- โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านวังจำปี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น และบ้านซับตะเคียน ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด เกษตรกร 10 ราย โคนม 50 ตัว

- โครงการในเขตนิคมระยะที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่จัดนิคมตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังใหม่และตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น เกษตรกร 65 ราย โคนม 325 ตัว

- โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพิ้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นและกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์เกษตรกร 319 ราย โคนม 1,595 ตัว

ปี 2538

โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นและกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์เกษตรกร 150 ราย โคนม 750 ตัว

ปี 2539

โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพิ้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอเขาฉกรรจ์ เกษตรกร 100 ราย โคนม 500 ตัว

ปี 2540

โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการในพิ้นที่ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอเขาฉกรรจ์ เกษตรกร 145 ราย โคนม 725 ตัว

ปี 2541

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการบ้านท่ากระบาก อำเภอเมืองสระแก้ว และบ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร เกษตรกร 45 ราย โคนม 225 ตัว

ปี 2542

โครงหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหาด เกษตรกร 8 ราย โคนม 40 ตัว

ปี 2543

โครงหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหาด เกษตรกร 10 ราย โคนม 50 ตัว

ปี 2544

- โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินการที่บ้านคลองคันโท อำเภอวัฒนานคร เกษตรกร 14 ราย โคนม 70 ตัว

- โครงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการที่บ้านลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สมาชิก 10 ราย โคนม 50 ตัวT

ปี 2547

โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม เกษตรกร 240 ราย โคนม 1,200 ตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy