โรงงานผลิตอาหารสัตว์

  เมื่อจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นความต้องการอาหารข้นสำหรับโคนมก็เพิ่มขึ้นทำให้การผลิตอาหารแบบผสมเองเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนคุณภาพก็ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตน้ำนม สหกรณ์ให้ดำเนินการจัดสร้างโรงงานผลิตอาหารโคนมขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541

  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ จัดหาได้ในท้องถิ่นซึ่งมีราคาถูกช่วยลดต้นทุนในการผลิต สามารถจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกอย่างเพียงพอ โดยให้สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันผลิตอาหารโคนมได้เฉลี่ยวันละ 2,250 ตัน มีมูลค่ากว่า 275 ล้านบาทต่อปี 

Powered by MakeWebEasy.com